Links to stuff I like

Tech

2012:

2011:

2010:

Non Tech (aka fun)

2012:

2011:

2010: